نیم

مدیرعامل

عضو تیم

امیرحسین نایب پور

مهندس ارشد

X